سینک فانتزی روکار ایلیا استیل


تعداد محصولات (28)

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1010-  سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1010- سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

949725 تومان 1172500 تومان 19%- با احتساب مالیات : 949725 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1011 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1011 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   وسط، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

702675 تومان 867500 تومان 19%- با احتساب مالیات : 702675 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1012 - سایز 100x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1012 - سایز 100x 60

ابعاد: 100x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

900720 تومان 1112000 تومان 19%- با احتساب مالیات : 900720 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1013 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1013 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا،  استفاده از استیل ضد خش، قابلیت نصب سیستم تخلیه آب اتومات ...

982530 تومان 1213000 تومان 19%- با احتساب مالیات : 982530 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1014 - سایز 100x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1014 - سایز 100x 60

ابعاد: 100x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1086615 تومان 1341500 تومان 19%- با احتساب مالیات : 1086615 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1018 - سایز 80x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1018 - سایز 80x 60

ابعاد: 80x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

849690 تومان 1049000 تومان 19%- با احتساب مالیات : 849690 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1020 - سایز 100x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1020 - سایز 100x 60

ابعاد: 100x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک:   راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

927450 تومان 1145000 تومان 19%- با احتساب مالیات : 927450 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1021 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1021 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک: راست-چپ ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1061505 تومان 1310500 تومان 19%- با احتساب مالیات : 1061505 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1022 - سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1022 - سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50،      عمق سینک: 220 mm،    جهت سینک:  راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت 10سال ...

0.81 تومان 1 تومان 19%- با احتساب مالیات : 0.81 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1026 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1026 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،      عمق سینک: 220 mm،    جهت سینک:  راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت 10سال ...

1193130 تومان 1473000 تومان 19%- با احتساب مالیات : 1193130 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1028 - سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1028 - سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک: راست-چپ ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

949725 تومان 1172500 تومان 19%- با احتساب مالیات : 949725 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1030- سایز 120x 60

سینک ایلیا استیل روکار مدل 1030- سایز 120x 60

ابعاد: 120x 60،    عمق لگن: 220 mm ،    جهت سینک: راست-چپ ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

0.81 تومان 1 تومان 19%- با احتساب مالیات : 0.81 تومان

افزودن به سبد