سینک فانتزی توکار


تعداد محصولات (128)

 سینک ایلیا استیل توکار مدل 2010 - سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2010 - سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50 عمق لگن:  220 mm ،   جهت سینک: راست-چپ، ضمانت10سال ...

958740 تومان 1102000 تومان 13%- با احتساب مالیات : 958740 تومان

افزودن به سبد

 سینک ایلیا استیل توکار مدل2011 - سایز 116x 51

سینک ایلیا استیل توکار مدل2011 - سایز 116x 51

ابعاد: 116x 51، عمق لگن: 220  mm، جهت سینک: راست-چپ، ضمانت10سال ...

0.87 تومان 1 تومان 13%- با احتساب مالیات : 0.87 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2012 - سایز100x 51

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2012 - سایز100x 51

ابعاد: 100x 51،     عمق لگن: 220 mm،   جهت سینک: راست-چپ، عایق صدا ضمانت10 سال ...

910455 تومان 1046500 تومان 13%- با احتساب مالیات : 910455 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2013 -  سایز 116x 51

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2013 - سایز 116x 51

ابعاد: 116x 51،     عمق لگن: 200 mm،   جهت سینک: راست-چپ، تخته برش+آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال، ...

987450 تومان 1135000 تومان 13%- با احتساب مالیات : 987450 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2014 - سایز 100x 51

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2014 - سایز 100x 51

 ابعاد: 100x51،    عمق لگن: 200 mm،   جهت سینک:   وسط، تخته برش+آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

0.87 تومان 1 تومان 13%- با احتساب مالیات : 0.87 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2015 - سایز 116x 51

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2015 - سایز 116x 51

ابعاد: 116x 51،      عمق لگن: 200 mm ، جهت سینک: وسط، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1195380 تومان 1374000 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1195380 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل: 2016 - سایز63x 50

سینک ایلیا استیل توکار مدل: 2016 - سایز63x 50

ابعاد: 63x 50،       عمق لگن: 200 mm، جهت سینک: راست-چپ، تخته برش+آبکش، عایق صدا، ضمانت10 سال ...

0.87 تومان 1 تومان 13%- با احتساب مالیات : 0.87 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2018 - سایز 80x 50

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2018 - سایز 80x 50

ابعاد: 80x 50، عمق لگن: 200 mm، جهت سینک: راست-چپ، تخته برش+آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

881745 تومان 1013500 تومان 13%- با احتساب مالیات : 881745 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار  مدل 2019 -  سایز 97x 51

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2019 - سایز 97x 51

ابعاد: 97x 51 ، عمق لگن: 200 mm، جهت سینک: راست، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

0.87 تومان 1 تومان 13%- با احتساب مالیات : 0.87 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2020 - سایز 100x 51

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2020 - سایز 100x 51

 ابعاد: 100x 51،    عمق لگن: 200 mm،    جهت سینک: راست-چپ، تخته برش+ آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال   ...

953085 تومان 1095500 تومان 13%- با احتساب مالیات : 953085 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2021 - سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2021 - سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50، عمق لگن: 220 mm، جهت سینک: راست-چپ، تخته برش+آبکش، عایق صدا ضمانت10سال ...

1077495 تومان 1238500 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1077495 تومان

افزودن به سبد

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2026 - سایز 120x 50

سینک ایلیا استیل توکار مدل 2026 - سایز 120x 50

ابعاد: 120x 50،    عمق لگن: 220 mm، جهت سینک: راست-چپ، تخته برش+آبکش، عایق صدا، ضمانت10سال ...

1214520 تومان 1396000 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1214520 تومان

افزودن به سبد