سینک نیمه فانتزی روکار استیل البرز


تعداد محصولات (17)

سینک نیمه‌فانتزی روکار 270.60 دو‌لگن استیل البرز

سینک نیمه‌فانتزی روکار 270.60 دو‌لگن استیل البرز

نوع سینک نیمه فانتزی روکار ابعاد سینک (سانتی متر) 60 × 120 تعداد لگن 2 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر) 34 × 3 ...

403580 تومان 474800 تومان 15%- با احتساب مالیات : 403580 تومان

افزودن به سبد

سینک نیمه‌فانتزی روکار 220.60 دو‌لگن استیل البرز

سینک نیمه‌فانتزی روکار 220.60 دو‌لگن استیل البرز

نوع سینک نیمه فانتزی روکار ابعاد سینک (سانتی متر) 60 × 120 تعداد لگن 2 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر) 34 × 3 ...

400350 تومان 471000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 400350 تومان

افزودن به سبد

سینک نیمه‌فانتزی روکار 260.60 دو‌لگن استیل البرز

سینک نیمه‌فانتزی روکار 260.60 دو‌لگن استیل البرز

نوع سینک نیمه فانتزی روکار ابعاد سینک (سانتی متر) 60 × 120 تعداد لگن 2 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر) 34 × 3 ...

369580 تومان 434800 تومان 15%- با احتساب مالیات : 369580 تومان

افزودن به سبد

سینک نیمه‌فانتزی روکار 270.50 دو‌لگن استیل البرز

سینک نیمه‌فانتزی روکار 270.50 دو‌لگن استیل البرز

نوع سینک نیمه فانتزی روکار ابعاد سینک (سانتی متر) 50 × 120 تعداد لگن 2 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر) 34 × 3 ...

3666050 تومان 4313000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 3666050 تومان

افزودن به سبد

سینک نیمه‌فانتزی روکار 220.50 دو‌لگن استیل البرز

سینک نیمه‌فانتزی روکار 220.50 دو‌لگن استیل البرز

نوع سینک نیمه فانتزی روکار ابعاد سینک (سانتی متر) 50 × 120 تعداد لگن 2 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر) 34 × 3 ...

351645 تومان 413700 تومان 15%- با احتساب مالیات : 351645 تومان

افزودن به سبد

سینک نیمه‌فانتزی روکار 260.50 دولگن استیل البرز

سینک نیمه‌فانتزی روکار 260.50 دولگن استیل البرز

نوع سینک نیمه فانتزی روکار ابعاد سینک (سانتی متر) 50 × 120 تعداد لگن 2 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر) 34 × 3 ...

345015 تومان 405900 تومان 15%- با احتساب مالیات : 345015 تومان

افزودن به سبد

سینک نیمه‌فانتزی روکار 165.60 تک‌‌لگن استیل البرز

سینک نیمه‌فانتزی روکار 165.60 تک‌‌لگن استیل البرز

نوع سینک نیمه فانتزی روکار ابعاد سینک (سانتی متر) 60 × 100 تعداد لگن 1 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر) 35 × 4 ...

299710 تومان 352600 تومان 15%- با احتساب مالیات : 299710 تومان

افزودن به سبد

سینک نیمه‌فانتزی روکار 165.50 تک‌‌لگن استیل البرز

سینک نیمه‌فانتزی روکار 165.50 تک‌‌لگن استیل البرز

نوع سینک نیمه فانتزی روکار ابعاد سینک (سانتی متر) 50 × 100 تعداد لگن 1 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر) 35 × 4 ...

279820 تومان 329200 تومان 15%- با احتساب مالیات : 279820 تومان

افزودن به سبد

سینک کلاسیک 60×120 دو‌لگن استیل البرز

سینک کلاسیک 60×120 دو‌لگن استیل البرز

نوع سینک کلاسیک ابعاد سینک (سانتی متر) 60×120 تعداد لگن 2 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر) 34 × 37 ...

279735 تومان 329100 تومان 15%- با احتساب مالیات : 279735 تومان

افزودن به سبد

سینک کلاسیک 50×150 دو‌لگن دوسینی استیل البرز

سینک کلاسیک 50×150 دو‌لگن دوسینی استیل البرز

نوع سینک کلاسیک ابعاد سینک (سانتی متر) 50 × 150 تعداد لگن 2 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر) 34 × 37 ...

263755 تومان 310300 تومان 15%- با احتساب مالیات : 263755 تومان

افزودن به سبد

سینک کلاسیک 50×120 دو‌لگن استیل البرز

سینک کلاسیک 50×120 دو‌لگن استیل البرز

نوع سینک کلاسیک ابعاد سینک (سانتی متر) 50 × 120 تعداد لگن 2 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر) 34 × 37 ...

216495 تومان 254700 تومان 15%- با احتساب مالیات : 216495 تومان

افزودن به سبد

سینک کلاسیک 50×100 دو‌لگن استیل البرز

سینک کلاسیک 50×100 دو‌لگن استیل البرز

نوع سینک کلاسیک ابعاد سینک (سانتی متر) 50×100 تعداد لگن 2 ابعاد لگن بزرگ (سانتی متر) 34 × 37 ...

182410 تومان 214600 تومان 15%- با احتساب مالیات : 182410 تومان

افزودن به سبد