تیگ


تعداد محصولات (6)

INVERTER PULSED TIG 250-A-AC.DC تیگ صبا الکتریک

INVERTER PULSED TIG 250-A-AC.DC تیگ صبا الکتریک

استفاده از تکنولوژی اینورتر امکان جوشکاری در حالت هایAC موج مربعی/ DC Pulse /AC فرکانسی (سینرجیک)/ جوشکاری الکترود در حالت AC / جوشکاری الکترود در حالت DC امکان تغییر کلیه پ ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

INVERTER PULSED TIG 315-A-AC.DC تیگ صبا الکتریک

INVERTER PULSED TIG 315-A-AC.DC تیگ صبا الکتریک

استفاده از تکنولوژی اینورتر امکان جوشکاری در حالت هایAC موج مربعی/ DC Pulse /AC فرکانسی (سینرجیک)/ جوشکاری الکترود در حالت AC / جوشکاری الکترود در حالت DC امکان تغییر کلیه پ ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

INVERTER PULSED TIG 315-D-AC.DC تیگ صبا الکتریک

INVERTER PULSED TIG 315-D-AC.DC تیگ صبا الکتریک

استفاده از تکنولوژی اینورتر امکان جوشکاری در حالت هایAC موج مربعی/ DC Pulse/AC فرکانسی (سینرجیک)/ جوشکاری الکترود در حالت AC / جوشکاری الکترود در حالت DC امکان به روز رسانی ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

DC TIG 201 PULSE تیگ صبا الکتریک

DC TIG 201 PULSE تیگ صبا الکتریک

استفاده از تکنولوژی اینورتر و المان قدرت IGBT قابلیت جبران سریع و اتوماتیک نوسانات برق ورودی شبکه و حذف تاثیر آن در کیفیت جوش دارای مدار محافظ در برابر افزایش دما - افزایش ج ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

DC TIG 251 PULSE تیگ صبا الکتریک

DC TIG 251 PULSE تیگ صبا الکتریک

استفاده از تکنولوژی اینورتر و المان قدرت IGBT قابلیت جبران سریع و اتوماتیک نوسانات برق ورودی شبکه و حذف تاثیر آن در کیفیت جوش دارای مدار محافظ در برابر افزایش دما - افزایش ج ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

DC TIG 401 PULSE تیگ صبا الکتریک

DC TIG 401 PULSE تیگ صبا الکتریک

استفاده از تکنولوژی اینورتر و المان قدرت IGBT قابلیت جبران سریع و اتوماتیک نوسانات برق ورودی شبکه و حذف تاثیر آن در کیفیت جوش دارای مدار محافظ در برابر افزایش دما - افزایش ج ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد