دستگاه گوجینگ


تعداد محصولات (3)

POWER-GOUGE-INV SERIES-8.0گوج صبا الکتریک

POWER-GOUGE-INV SERIES-8.0گوج صبا الکتریک

شیفت کاری مناسب در شرایط نامناسب آب و هوایی (Heavy Duty) مجهز به نمایشگر دیجیتال دارای حالت پیش تنظیم جریان خروجی کاهش وزن کلی پاورسورس و رفع مشکل جابجایی نسبت به مدل های ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

POWER-GOUGE-INV SERIES-10.00 گوج صبا الکتریک

POWER-GOUGE-INV SERIES-10.00 گوج صبا الکتریک

شیفت کاری مناسب در شرایط نامناسب آب و هوایی (Heavy Duty) مجهز به نمایشگر دیجیتال دارای حالت پیش تنظیم جریان خروجی کاهش وزن کلی پاورسورس و رفع مشکل جابجایی نسبت به مدل های ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

POWER-GOUGE-INV SERIES-12.50 گوج صبا الکتریک

POWER-GOUGE-INV SERIES-12.50 گوج صبا الکتریک

شیفت کاری مناسب در شرایط نامناسب آب و هوایی (Heavy Duty) مجهز به نمایشگر دیجیتال دارای حالت پیش تنظیم جریان خروجی کاهش وزن کلی پاورسورس و رفع مشکل جابجایی نسبت به مدل های ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد