فر توکار سینجر


تعداد محصولات (19)

فر اسمارت مدل FES13 برقی گازی سینجر

فر اسمارت مدل FES13 برقی گازی سینجر

فر برقی گازی برد تاچ ( لمسی ) دارای 4 حالت پخت مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای سیستم هوشمند قطع کن قابلیت انتخاب حالت گاز یا برق دارای تایمر دیجیتال لامپ سیگنال ...

1686250 تومان 1775000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1686250 تومان

افزودن به سبد

فر اسمارت مدل FES11برقی -گازی سینجر

فر اسمارت مدل FES11برقی -گازی سینجر

فر برقی گازی برد تاچ ( لمسی ) دارای 4 حالت پخت مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای سیستم هوشمند قطع کن قابلیت انتخاب حالت گاز یا برق دارای تایمر دیجیتال لامپ سیگنال ...

1686250 تومان 1775000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1686250 تومان

افزودن به سبد

فر اسمارت مدل FES9 برقی - گازی سینجر

فر اسمارت مدل FES9 برقی - گازی سینجر

فر برقی گازی برد تاچ ( لمسی ) دارای 4 حالت پخت مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای سیستم هوشمند قطع کن قابلیت انتخاب حالت گاز یا برق دارای تایمر دیجیتال لامپ سیگنال ...

1714750 تومان 1805000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1714750 تومان

افزودن به سبد

فر اسمارت مدل FES7 برقی-گازی سینجر

فر اسمارت مدل FES7 برقی-گازی سینجر

فر برقی گازی برد تاچ ( لمسی ) دارای 4 حالت پخت مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای سیستم هوشمند قطع کن قابلیت انتخاب حالت گاز یا برق دارای تایمر دیجیتال لامپ سیگنال ...

1 تومان با احتساب مالیات : 1 تومان

افزودن به سبد

فر اسمارت مدل FES3 برقی - گازی سینجر

فر اسمارت مدل FES3 برقی - گازی سینجر

فر برقی گازی برد تاچ ( لمسی ) دارای 4 حالت پخت مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای سیستم هوشمند قطع کن قابلیت انتخاب حالت گاز یا برق دارای تایمر دیجیتال لامپ سیگنال ...

1796450 تومان 1891000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1796450 تومان

افزودن به سبد

فر اسمارت مدل FES2 برقی - گازی سینجر

فر اسمارت مدل FES2 برقی - گازی سینجر

فر برقی گازی برد تاچ ( لمسی ) دارای 4 حالت پخت مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای سیستم هوشمند قطع کن قابلیت انتخاب حالت گاز یا برق دارای تایمر دیجیتال لامپ سیگنال ...

1747050 تومان 1839000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1747050 تومان

افزودن به سبد

فر اسمارت مدل FES1 برقی- گازی سینجر

فر اسمارت مدل FES1 برقی- گازی سینجر

فر برقی گازی برد تاچ ( لمسی ) دارای 4 حالت پخت مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای سیستم هوشمند قطع کن قابلیت انتخاب حالت گاز یا برق دارای تایمر دیجیتال لامپ سیگنال ...

1685300 تومان 1774000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1685300 تومان

افزودن به سبد

فراسمارت مدلFMS19W برقی- گازی سینجر

فراسمارت مدلFMS19W برقی- گازی سینجر

فر برقی گازی دارای برد تاچ دارای 8 حالت پخت پخت 3D مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای تنظیم گر هوشمند دارای سیستم قطع کن هوشمند طبقات با ریل تلسکوپی قابلیت انتخ ...

1994050 تومان 2099000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1994050 تومان

افزودن به سبد

فراسمارت مدل FMS24W برقی - گازی سینجر

فراسمارت مدل FMS24W برقی - گازی سینجر

فر برقی گازی دارای برد تاچ دارای 8 حالت پخت پخت 3D مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای تنظیم گر هوشمند دارای سیستم قطع کن هوشمند طبقات با ریل تلسکوپی قابلیت انتخا ...

1899050 تومان 1999000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1899050 تومان

افزودن به سبد

فراسمارت مدل FMS9W برقی - گازی سینجر

فراسمارت مدل FMS9W برقی - گازی سینجر

فر برقی گازی دارای برد تاچ دارای 8 حالت پخت پخت 3D مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای تنظیم گر هوشمند دارای سیستم قطع کن هوشمند طبقات با ریل تلسکوپی قابلیت انتخ ...

1994050 تومان 2099000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1994050 تومان

افزودن به سبد

فر اسمارت مدل FMS17 برقی - گازی سینجر

فر اسمارت مدل FMS17 برقی - گازی سینجر

فر برقی گازی دارای برد تاچ دارای 8 حالت پخت پخت 3D مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای تنظیم گر هوشمند دارای سیستم قطع کن هوشمند طبقات با ریل تلسکوپی قابلیت انتخا ...

1994050 تومان 2099000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 1994050 تومان

افزودن به سبد

فر اسمارت مدل FMS2 برقی - گازی سینجر

فر اسمارت مدل FMS2 برقی - گازی سینجر

فر برقی گازی دارای برد تاچ دارای 8 حالت پخت پخت 3D مجهز به اگزوز فن هوشمند دارای تنظیم گر هوشمند دارای سیستم قطع کن هوشمند طبقات با ریل تلسکوپی قابلیت انتخ ...

2089050 تومان 2199000 تومان 5%- با احتساب مالیات : 2089050 تومان

افزودن به سبد