سینک فانتزی روکار درسا


تعداد محصولات (15)

سينک فانتزی  DS329 روکار درسا

سينک فانتزی DS329 روکار درسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60 * 120 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1207860 تومان 1473000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1207860 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS330روکار درسا

سينک فانتزی DS330روکار درسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60 * 120 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1188180 تومان 1449000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1188180 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی  DS332 روکار درسا

سينک فانتزی DS332 روکار درسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60 * 120 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1217700 تومان 1485000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1217700 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی  DS335روکار درسا

سينک فانتزی DS335روکار درسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60 * 120 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1188180 تومان 1449000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1188180 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS337 روکار درسا

سينک فانتزی DS337 روکار درسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60 * 120 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1217700 تومان 1485000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1217700 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS338روکاردرسا

سينک فانتزی DS338روکاردرسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60 * 120 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1238200 تومان 1510000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1238200 تومان

افزودن به سبد

سينک  فانتزی DS339روکاردرسا

سينک فانتزی DS339روکاردرسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60 * 120 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1188180 تومان 1449000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1188180 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی  DS315روکاردرسا

سينک فانتزی DS315روکاردرسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60 * 100 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

999580 تومان 1219000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 999580 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS325روکار درسا

سينک فانتزی DS325روکار درسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60*100 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1116840 تومان 1362000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1116840 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS327روکار درسا

سينک فانتزی DS327روکار درسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60 * 100 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

989740 تومان 1207000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 989740 تومان

افزودن به سبد

سينک  فانتزی DS328 روکار درسا

سينک فانتزی DS328 روکار درسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60 * 100 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

979900 تومان 1195000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 979900 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی  DS331روکاردرسا

سينک فانتزی DS331روکاردرسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60 * 100 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

999580 تومان 1219000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 999580 تومان

افزودن به سبد