سینک فانتزی توکار درسا


تعداد محصولات (15)

سينک فانتزی DS111 توکار درسا

سينک فانتزی DS111 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 100 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1581580 تومان 2054000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 1581580 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی  DS115 توکار درسا

سينک فانتزی DS115 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 100 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1581580 تومان 2054000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 1581580 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی  DS125 توکار درسا

سينک فانتزی DS125 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 100 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1774850 تومان 2305000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 1774850 تومان

افزودن به سبد

سينک  فانتزی DS127 توکار درسا

سينک فانتزی DS127 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 100 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1581580 تومان 2054000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 1581580 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی  DS128  توکار درسا

سينک فانتزی DS128 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 100 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1581580 تومان 2054000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 1581580 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS110  توکار درسا

سينک فانتزی DS110 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 116 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1849540 تومان 2402000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 1849540 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS112توکار درسا

سينک فانتزی DS112توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 120 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1913450 تومان 2485000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 1913450 تومان

افزودن به سبد

سينک  فانتزیDS116 توکار درسا

سينک فانتزیDS116 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 120 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1913450 تومان 2485000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 1913450 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS119   توکار درسا

سينک فانتزی DS119 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 120 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1871870 تومان 2431000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 1871870 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS121 توکار  درسا

سينک فانتزی DS121 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 120 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1913450 تومان 2485000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 1913450 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS122توکار درسا

سينک فانتزی DS122توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 120 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1913450 تومان 2485000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 1913450 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی  DS123 توکار درسا

سينک فانتزی DS123 توکار درسا

نوع سینک فانتزی توکار ابعاد 50 * 120 سانتی متر عمق لگن 20.5 سانتی متر نوار PU دارد ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1913450 تومان 2485000 تومان 23%- با احتساب مالیات : 1913450 تومان

افزودن به سبد