سینک نیمه فانتزی روکار اخوان


تعداد محصولات (18)

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:37 - سایز 100x 50

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:37 - سایز 100x 50

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  100x 50،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

461988 تومان 563400 تومان 18%- با احتساب مالیات : 461988 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:38- سایز 100x60

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:38- سایز 100x60

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  60x 100،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

487244 تومان 594200 تومان 18%- با احتساب مالیات : 487244 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:39 - سایز 120x 50

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:39 - سایز 120x 50

خانواده محصول:معمولی، اندازه:  120x 50،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعیت میوه ...

515042 تومان 628100 تومان 18%- با احتساب مالیات : 515042 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:s-39- سایز 120x 50

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:s-39- سایز 120x 50

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  120x 50،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

0.82 تومان 1 تومان 18%- با احتساب مالیات : 0.82 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:40- سایز 60x 120

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:40- سایز 60x 120

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  60x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

581954 تومان 709700 تومان 18%- با احتساب مالیات : 581954 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:s-40 - سایز 60x 120

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:s-40 - سایز 60x 120

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  60x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

0.82 تومان 1 تومان 18%- با احتساب مالیات : 0.82 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:51- سایز 150x 50

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:51- سایز 150x 50

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  150x 50،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: دو سینی، وضعی ...

640584 تومان 781200 تومان 18%- با احتساب مالیات : 640584 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:52- سایز 60x150

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:52- سایز 60x150

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  60x 150،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: دو سینی، وضعی ...

705200 تومان 860000 تومان 18%- با احتساب مالیات : 705200 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:124- سایز 80x 50

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:124- سایز 80x 50

خانواده محصول: نیمه فانتزی، اندازه:  50x 80،  نوع:  روکار، وضعیت لگن: یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، و ...

333084 تومان 406200 تومان 18%- با احتساب مالیات : 333084 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:125- سایز 100x 60

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:125- سایز 100x 60

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  60x 100،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، ...

411722 تومان 502100 تومان 18%- با احتساب مالیات : 411722 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:126- سایز 80x 60

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:126- سایز 80x 60

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  60x 80،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، ...

354814 تومان 432700 تومان 18%- با احتساب مالیات : 354814 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:127- سایز 120x 50

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:127- سایز 120x 50

خانواده محصول: نیمه فانتزی، اندازه:  50x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، ...

0.82 تومان 1 تومان 18%- با احتساب مالیات : 0.82 تومان

افزودن به سبد