سینک نیمه فانتزی روکار اخوان


تعداد محصولات (11)

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:51- سایز 150x 50

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:51- سایز 150x 50

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  150x 50،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: دو سینی، وضعی ...

965439 تومان 1109700 تومان 13%- با احتساب مالیات : 965439 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:52- سایز 60x150

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:52- سایز 60x150

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  60x 150،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: دو سینی، وضعی ...

1062705 تومان 1221500 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1062705 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:124- سایز 80x 50

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:124- سایز 80x 50

خانواده محصول: نیمه فانتزی، اندازه:  50x 80،  نوع:  روکار، وضعیت لگن: یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، و ...

501990 تومان 577000 تومان 13%- با احتساب مالیات : 501990 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:125- سایز 100x 60

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:125- سایز 100x 60

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  60x 100،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، ...

620484 تومان 713200 تومان 13%- با احتساب مالیات : 620484 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:126- سایز 80x 60

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:126- سایز 80x 60

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  60x 80،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، ...

534702 تومان 614600 تومان 13%- با احتساب مالیات : 534702 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:150sp- سایز 120x 60

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:150sp- سایز 120x 60

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  60x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

936381 تومان 1076300 تومان 13%- با احتساب مالیات : 936381 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:sp 151- سایز 120x 50

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:sp 151- سایز 120x 50

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  50x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، ...

835548 تومان 960400 تومان 13%- با احتساب مالیات : 835548 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:152sp- سایز 120x 60

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:152sp- سایز 120x 60

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  60x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

936381 تومان 1076300 تومان 13%- با احتساب مالیات : 936381 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:153sp- سایز 120x 50

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:153sp- سایز 120x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  50x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، ...

835548 تومان 960400 تومان 13%- با احتساب مالیات : 835548 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:154sp- سایز 120x 60

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:154sp- سایز 120x 60

خانواده محصول:معمولی، اندازه:  60x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعیت ...

936381 تومان 1076300 تومان 13%- با احتساب مالیات : 936381 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:155sp- سایز 120x50

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:155sp- سایز 120x50

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  50x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

835548 تومان 960400 تومان 13%- با احتساب مالیات : 835548 تومان

افزودن به سبد