سینک نیمه فانتزی روکار اخوان


تعداد محصولات (18)

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:37 - سایز 100x 50

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:37 - سایز 100x 50

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  100x 50،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

378348 تومان 461400 تومان 18%- با احتساب مالیات : 378348 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:38- سایز 100x60

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:38- سایز 100x60

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  60x 100،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

399012 تومان 486600 تومان 18%- با احتساب مالیات : 399012 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:39 - سایز 120x 50

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:39 - سایز 120x 50

خانواده محصول:معمولی، اندازه:  120x 50،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعیت میوه ...

421808 تومان 514400 تومان 18%- با احتساب مالیات : 421808 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:s-39- سایز 120x 50

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:s-39- سایز 120x 50

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  120x 50،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

0.82 تومان 1 تومان 18%- با احتساب مالیات : 0.82 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:40- سایز 60x 120

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:40- سایز 60x 120

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  60x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

476584 تومان 581200 تومان 18%- با احتساب مالیات : 476584 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:s-40 - سایز 60x 120

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:s-40 - سایز 60x 120

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  60x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

0.82 تومان 1 تومان 18%- با احتساب مالیات : 0.82 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:51- سایز 150x 50

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:51- سایز 150x 50

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  150x 50،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: دو سینی، وضعی ...

524636 تومان 639800 تومان 18%- با احتساب مالیات : 524636 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:52- سایز 60x150

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:52- سایز 60x150

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  60x 150،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: دو سینی، وضعی ...

577526 تومان 704300 تومان 18%- با احتساب مالیات : 577526 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:124- سایز 80x 50

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:124- سایز 80x 50

خانواده محصول: نیمه فانتزی، اندازه:  50x 80،  نوع:  روکار، وضعیت لگن: یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، و ...

272814 تومان 332700 تومان 18%- با احتساب مالیات : 272814 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:125- سایز 100x 60

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:125- سایز 100x 60

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  60x 100،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، ...

337184 تومان 411200 تومان 18%- با احتساب مالیات : 337184 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:126- سایز 80x 60

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:126- سایز 80x 60

خانواده محصول: معمولی، اندازه:  60x 80،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، ...

290608 تومان 354400 تومان 18%- با احتساب مالیات : 290608 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:127- سایز 120x 50

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:127- سایز 120x 50

خانواده محصول: نیمه فانتزی، اندازه:  50x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، ...

0.82 تومان 1 تومان 18%- با احتساب مالیات : 0.82 تومان

افزودن به سبد