سینک فانتزی روکار اخوان


تعداد محصولات (40)

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:23 - سایز 60x 100

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:23 - سایز 60x 100

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 100،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

1073708 تومان 1309400 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1073708 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد: 25- سایز 60x120

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد: 25- سایز 60x120

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

1189410 تومان 1450500 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1189410 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:  SD-25  - سایز 60x 120

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد: SD-25 - سایز 60x 120

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

0.82 تومان 1 تومان 18%- با احتساب مالیات : 0.82 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:25-cr - سایز 60x 120

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:25-cr - سایز 60x 120

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

0.82 تومان 1 تومان 18%- با احتساب مالیات : 0.82 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:27 - سایز 60x 100

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:27 - سایز 60x 100

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 100،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  تک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

934718 تومان 1139900 تومان 18%- با احتساب مالیات : 934718 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:29 - سایز 60x 100

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:29 - سایز 60x 100

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 100،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: بدون سینی، وض ...

1111674 تومان 1355700 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1111674 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:31 - سایز 60x80

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:31 - سایز 60x80

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 80،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعیت ...

836318 تومان 1019900 تومان 18%- با احتساب مالیات : 836318 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:32 - سایز 60x80

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:32 - سایز 60x80

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 80،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: ندارد، وضعیت م ...

0.82 تومان 1 تومان 18%- با احتساب مالیات : 0.82 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:33- سایز 60x140

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:33- سایز 60x140

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 140،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

0.82 تومان 1 تومان 18%- با احتساب مالیات : 0.82 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:35- سایز 120x 60

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:35- سایز 120x 60

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

0.82 تومان 1 تومان 18%- با احتساب مالیات : 0.82 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:36 - سایز 120x 50

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:36 - سایز 120x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  50x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

1013602 تومان 1236100 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1013602 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:41- سایز 100x 60

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:41- سایز 100x 60

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 100،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: بدون سینی، وض ...

1185638 تومان 1445900 تومان 18%- با احتساب مالیات : 1185638 تومان

افزودن به سبد