سینک فانتزی روکار اخوان


تعداد محصولات (21)

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:23 - سایز 60x 100

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:23 - سایز 60x 100

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 100،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

1616547 تومان 1858100 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1616547 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد: 25- سایز 60x120

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد: 25- سایز 60x120

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

1787415 تومان 2054500 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1787415 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:27 - سایز 60x 100

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:27 - سایز 60x 100

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 100،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  تک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

1407399 تومان 1617700 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1407399 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:29 - سایز 60x 100

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:29 - سایز 60x 100

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 100،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: بدون سینی، وض ...

1675446 تومان 1925800 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1675446 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:31 - سایز 60x80

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:31 - سایز 60x80

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 80،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعیت ...

1260717 تومان 1449100 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1260717 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:36 - سایز 120x 50

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:36 - سایز 120x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  50x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

1524675 تومان 1752500 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1524675 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:60 - سایز 120x 50

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:60 - سایز 120x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  120x 50،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

1640646 تومان 1885800 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1640646 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:74- سایز 120x 60

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:74- سایز 120x 60

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x120 ،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

1602714 تومان 1842200 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1602714 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:75 - سایز 60x 100

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:75 - سایز 60x 100

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x100 ،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

1513452 تومان 1739600 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1513452 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:111- سایز 100x 60

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:111- سایز 100x 60

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 100،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، ...

1325010 تومان 1523000 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1325010 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:112- سایز 100x 60

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:112- سایز 100x 60

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 100،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: بدون سینی، ...

1427235 تومان 1640500 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1427235 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:121- سایز 120x 60

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:121- سایز 120x 60

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، ...

925419 تومان 1063700 تومان 13%- با احتساب مالیات : 925419 تومان

افزودن به سبد