سینک فانتزی روکار درسا


تعداد محصولات (15)

سينک فانتزی  DS329 روکار درسا

سينک فانتزی DS329 روکار درسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60 * 120 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1274150 تومان 1499000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1274150 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS330روکار درسا

سينک فانتزی DS330روکار درسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60 * 120 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1274150 تومان 1499000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1274150 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی  DS332 روکار درسا

سينک فانتزی DS332 روکار درسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60 * 120 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1289450 تومان 1517000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1289450 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی  DS335روکار درسا

سينک فانتزی DS335روکار درسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60 * 120 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

0.85 تومان 1 تومان 15%- با احتساب مالیات : 0.85 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS337 روکار درسا

سينک فانتزی DS337 روکار درسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60 * 120 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1289450 تومان 1517000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1289450 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS338روکاردرسا

سينک فانتزی DS338روکاردرسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60 * 120 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1289450 تومان 1517000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1289450 تومان

افزودن به سبد

سينک  فانتزی DS339روکاردرسا

سينک فانتزی DS339روکاردرسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60 * 120 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

0.85 تومان 1 تومان 15%- با احتساب مالیات : 0.85 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی  DS315روکاردرسا

سينک فانتزی DS315روکاردرسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60 * 100 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1083750 تومان 1275000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1083750 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS325روکار درسا

سينک فانتزی DS325روکار درسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60*100 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1197650 تومان 1409000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1197650 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی DS327روکار درسا

سينک فانتزی DS327روکار درسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60 * 100 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

0.85 تومان 1 تومان 15%- با احتساب مالیات : 0.85 تومان

افزودن به سبد

سينک  فانتزی DS328 روکار درسا

سينک فانتزی DS328 روکار درسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60 * 100 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

0.85 تومان 1 تومان 15%- با احتساب مالیات : 0.85 تومان

افزودن به سبد

سينک فانتزی  DS331روکاردرسا

سينک فانتزی DS331روکاردرسا

نوع سینک فانتزی روکار ابعاد 60 * 100 سانتی متر عمق لگن 21 سانتی متر نوار PU - ضخامت ورق 0.7-0.8 ...

1083750 تومان 1275000 تومان 15%- با احتساب مالیات : 1083750 تومان

افزودن به سبد