سینک فانتزی روکار اخوان


تعداد محصولات (40)

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:23 - سایز 60x 100

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:23 - سایز 60x 100

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 100،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

918894 تومان 1056200 تومان 13%- با احتساب مالیات : 918894 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد: 25- سایز 60x120

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد: 25- سایز 60x120

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

1018161 تومان 1170300 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1018161 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:  SD-25  - سایز 60x 120

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد: SD-25 - سایز 60x 120

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

0.87 تومان 1 تومان 13%- با احتساب مالیات : 0.87 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:25-cr - سایز 60x 120

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:25-cr - سایز 60x 120

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

0.87 تومان 1 تومان 13%- با احتساب مالیات : 0.87 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:27 - سایز 60x 100

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:27 - سایز 60x 100

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 100،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  تک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

799791 تومان 919300 تومان 13%- با احتساب مالیات : 799791 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:29 - سایز 60x 100

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:29 - سایز 60x 100

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 100،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: بدون سینی، وض ...

965961 تومان 1110300 تومان 13%- با احتساب مالیات : 965961 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:31 - سایز 60x80

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:31 - سایز 60x80

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 80،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  یک لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعیت ...

715575 تومان 822500 تومان 13%- با احتساب مالیات : 715575 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:32 - سایز 60x80

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:32 - سایز 60x80

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 80،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: ندارد، وضعیت م ...

811014 تومان 932200 تومان 13%- با احتساب مالیات : 811014 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:33- سایز 60x140

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:33- سایز 60x140

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 140،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

1143615 تومان 1314500 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1143615 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:35- سایز 120x 60

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:35- سایز 120x 60

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

0.87 تومان 1 تومان 13%- با احتساب مالیات : 0.87 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:36 - سایز 120x 50

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:36 - سایز 120x 50

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  50x 120،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: تک سینی، وضعی ...

867477 تومان 997100 تومان 13%- با احتساب مالیات : 867477 تومان

افزودن به سبد

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:41- سایز 100x 60

سینک ظرفشویی اخوان روکار کد:41- سایز 100x 60

خانواده محصول: فانتزی، اندازه:  60x 100،  نوع:  روکار، وضعیت لگن:  دو لگنه، نوع استیل:  استیل معمولی، وضعیت سینی: بدون سینی، وض ...

1030254 تومان 1184200 تومان 13%- با احتساب مالیات : 1030254 تومان

افزودن به سبد